AKTUALNOŚCI

Częstochowa. Przetarg na kupno nieruchomości

Zarząd Województwa Śląskiego

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Województwa Śląskiego położonej w Częstochowie przy Alei Pokoju 44, obejmującej działki nr 36/3 i nr 28 o łącznej powierzchni 1,0487 ha.

Oznaczenie: województwo śląskie, powiat m. Częstochowa, miejscowość Częstochowa, jednostka ewidencyjna 246401_1, działka nr 36/3 – obręb 0266 o powierzchni 0,8205 ha i rodzaju użytku Bi- inne tereny zabudowane oraz

działka nr 28 – obręb 0269 o powierzchni 0,2282 ha i rodzaju użytku Bi- inne tereny zabudowane, księga wieczysta
nr CZ1C/00110784/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych. W dziale III księgi wieczystej wpisane prawo bezpłatnego użytkowania nieruchomości na czas nieoznaczony na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie, przy czym zbycie nieruchomości nastąpi
bez tego obciążenia. Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów.

Opis: Działka nr 36/3 położona przy Alei Pokoju 44 zabudowana jest kompleksem budynków szpitalnych, przewiązką na podporach, budynkiem portierni. Łączna powierzchnia budynków orientacyjnie wynosi 2951,00 m2
w tym: budynek A- 654,63 m2, budynek B- 1377,53 m2, budynek C-243,93 m2, budynek D- 581,39 m2, przewiązka- 49,32 m2, portiernia 44,20 m2. Działka nr 28 położona jest przy ul. Kucelińskiej. Na działce znajdują się budowle w tym nawierzchnie utwardzone, wiata śmietnikowa, altana drewniana, lampy oświetlenia zewnętrznego.

W granicach działki nr 28 mogą znajdować się fragmenty budynków posadowionych na nieruchomościach sąsiednich oraz możliwy jest przejazd do nieruchomości sąsiednich. Nieruchomość jest ogrodzona. Przez nieruchomość przebiegają sieci uzbrojenia terenu.

Po stronie nabywcy będzie ewentualne uregulowanie kwestii przechodu i przejazdu do nieruchomości sąsiedniej i dostępu do znajdujących się na nieruchomości sieci.

Wszelkie czynności związane z granicami nieruchomości, w tym ustalanie przebiegu granic nieruchomości, wznawianie znaków granicznych, wyznaczanie i utrwalanie punktów granicznych, ustalenie przebiegu sieci uzbrojenia terenu, ustalenie położenia budynków względem granic nieruchomości odbywają się na koszt i staraniem nabywcy. Nabywca przed sprzedażą winien zapoznać się z przedmiotem sprzedaży, z jego stanem prawnym i faktycznym, z zapisami planistycznymi, z mapą zasadniczą oraz z dokumentacją nieruchomości. Zbywca nie posiada:

 1. aktualnej dokumentacji technicznej budynków,
 2. inwentaryzacji sieci uzbrojenia.

Ewentualne zweryfikowanie powierzchni użytkowej budynków i przebiegu sieci pozostaje po stronie nabywcy.

Przeznaczenie nieruchomości:

Działka nr 36/3 i nr 28 zlokalizowane są na terenie objętym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Częstochowy przyjętego uchwałą nr 263.XX.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia
21 listopada 2019 roku tj: działka nr 28 – UP – obszar zabudowy usługowej z produkcją, a działka nr 36/3 – UP obszar zabudowy usługowej z produkcją, ZE- obszar w ciągach dolin oraz cenny pod względem przyrodniczo- krajobrazowym.

Dla kompleksu budynków zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej ważne do 28.11.2029 r. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową wynosi 291,5 kWh/(m2rok); wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną  wynosi 307,5 kWh/(m2rok). Dla budynku portierni nie ma obowiązku zapewnienia sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.

Cena wywoławcza wynosi6 000 000,00 zł (sześć milionów złotych 00/100).

Cena nie zostanie powiększona o podatek VAT (zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 zgodnie
z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

Wadium wynosi 600 000,00 zł (sześćset tysięcy złotych 00/100).

Postąpienie wynosi co najmniej 60 000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Miejsce przeprowadzenia przetargu: siedziba Zarządu Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46,
pokój nr 180. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany pokoju, zamieszczając w dniu przetargu informację
o zmianie na drzwiach pokoju 180.

Termin przeprowadzenia przetargu: dnia 14.09.2021 r., o godz. 11.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. wpłacenie wadium w pieniądzu przelewem, na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, nr rachunku: Bank PEKAO S.A. 78 1240 6292 1111 0010 5063 8399 do dnia 07.09.2021 r.

W tytule przelewu konieczne jest określenie nieruchomości (miejscowość, nr działek), na sprzedaż której wadium jest wpłacane oraz w przypadku, gdy konto, z którego nastąpił przelew wadium nie jest własnością oferenta, określenie podmiotu, na rzecz którego nastąpi zbycie nieruchomości, w przypadku wygrania przetargu. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień uznania ww. rachunku bankowego właściwą kwotą;

 • przesłanie do dnia 07.09.2021 r. faksem na numer 32 207 81 81 lub pocztą elektroniczną
  na adres: geodezja@slaskie.pl:
 • zgłoszenia do udziału w przetargu według wzoru znajdującego się na stronie internetowej obok treści niniejszego ogłoszenia;
 • pisemnego oświadczenia jednego z małżonków zawierającego: zgodę na nabycie nieruchomości oraz upoważnienie dla drugiego małżonka do udziału w jego imieniu w przetargu, w przypadku, gdy nieruchomość ma zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego (dotyczy: przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków);
 • aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie przedstawiciela oferenta do jego reprezentowania w przetargu (dotyczy: przystąpienia do przetargu oferenta działającego przez przedstawiciela);
 • umowy między osobami (współwłaścicielami) określającej wysokość udziału każdej z tych osób we wpłaconym wadium oraz w prawie własności nieruchomości w razie jej nabycia (dotyczy: przystąpienia do przetargu więcej niż jednej osoby jako pojedynczego oferenta);
 • podanie adresu mailowego.

Osoby biorące udział w przetargu zobowiązane są do dostarczenia przed przetargiem w sposób uzgodniony
z organizatorem przetargu:

 1. oryginałów dokumentów, które należało złożyć w terminie wpłaty wadium, a przesyłane były za pośrednictwem faksu (32 207 81 81) lub poczty elektronicznej (geodezja@slaskie.pl),
 2. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, zamierzające nabyć nieruchomość w związku
  z prowadzoną działalnością – wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 3. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisowi
  do rejestru – aktualnego odpisu z rejestru (nie starszego niż 3 miesiące) lub wydruku, o którym mowa
  art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,

a także do okazania najpóźniej w dniu przetargudowodu osobistego lub paszportu.

Wpłacone wadium podlega:

1)   zaliczeniu bez oprocentowania na poczet ceny nabycia nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygra          przetarg,

2)  zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak
     nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, bez oprocentowania,

3)  zwrotowi wszystkim oferentom w przypadku odwołania lub unieważnienia przetargu niezwłocznie po odwołaniu
     lub unieważnieniu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub unieważnienia przetargu,      bez oprocentowania,

4)  przepadkowi, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, przelewem, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi w miejscu i terminie wskazanym przez zbywającego. Za zapłatę ceny uznaje się wpływ należności na wskazane konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości, będąca cudzoziemcem, w stosunku do którego ustawa z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców nakłada obowiązek uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, zobowiązana będzie do przedłożenia, przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy, stosownego zezwolenia
na nabycie nieruchomości wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Zarząd Województwa Śląskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty taksy notarialnej
i koszty związane z postępowaniem wieczystoksięgowym, ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu udzielane są telefonicznie pod nr 32 207 81 87 (w godzinach od 8:00 do 14:00) lub w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46 w pokoju 187 (na parterze) po telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania. Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się
w trakcie wizji po uprzednim ustaleniu terminu.