AKTUALNOŚCI EKOLOGIA PROMOWANE

O tyle wzrosną pensje w 2022 roku…

Rada Ministrów przyjęła propozycję dot. minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. w kwocie 3000 zł oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w 2022 r. w kwocie 19,60 zł.

Zgodnie z propozycją Rady Ministrów proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrosłaby o 200 zł  w stosunku do kwoty obowiązującej  w tym roku  (2 800 zł), tj. o 7,1% .

Natomiast minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych wzrastałaby w stosunku do kwoty obowiązującej w bieżącym roku (18,30 zł) o 1,30 zł.

Sytuacja na rynku pracy

  • Polska od dłuższego czasu utrzymuje się w czołówce państw UE z najniższą stopą bezrobocia i rząd podejmuje wszelkie działania, aby ten trend się utrzymał. Komisja Europejska prognozuje, że w 2021 r. bezrobocie w Polsce będzie najmniejsze w UE i wyniesie 3,5%. Wstępne dane z urzędów pracy wskazują na spadek o 0,1 p.p. m/m stopy bezrobocia rejestrowanego w kwietniu do poziomu 6,3%.
  • Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, liczba pracujących w IV kwartale 2020 r. wynosiła przeciętnie ok. 16,6 mln osób, co oznacza, że zwiększyła się w stosunku do IV kwartału 2019 r. o 88 tys., tj. o 0,5%. Ponadto, systematycznie rośnie zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw – według danych GUS z kwietnia br., przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach, o liczbie pracujących powyżej 9 osób, było wyższe o 0,9% r/r i wyniosło 6,3 mln osób.
  • Wzrostowi zatrudnienia towarzyszy także wzrost wynagrodzeń. Zgodnie z danymi GUS, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2021 r. wyniosło 5 805,72 zł brutto, tj. o ok. 9,9% więcej niż przed rokiem.