AKTUALNOŚCI EKOLOGIA

Od energii ze słońca po przewidywanie zagrożeń burzowych

Tym razem w ramach dalszej prezentacji podmiotów i oddziałów tworzących Grupę GPW, przybliżymy najważniejsze informacje i ciekawostki zw. ze spółką Ekoenergia Silesia S.A.

Ekoenergia Silesia S.A. (EES S.A.) powstała jako spółka celowa w Grupie Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. (GPW S.A.). Posiada ona status Instytucji Otoczenia Biznesu. Spółka zarządza tzw. nieprodukcyjnym majątkiem GPW S.A. (są to nieruchomości położone w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 oraz w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Jeziornej 86).

W celu właściwego zarządzania i wykorzystania tych nieruchomości Ekoenergia Silesia S.A. utworzyła dwa ośrodki biznesowe: Park Przemysłowo-Technologiczny oraz Park Technologiczny, których celem jest m.in. wspieranie przedsiębiorców w regionie i zapewnienie przepływu wiedzy i technologii pomiędzy centrami naukowymi a podmiotami gospodarczymi.

Nadrzędną misją EES S.A. jest zatem tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, w tym działania na rzecz rozwoju województwa śląskiego i podnoszenia konkurencyjności jego gospodarki, przygotowywanie podmiotów gospodarczych i struktur otoczenia biznesowego do współpracy międzynarodowej, dostosowywanie ofert małych i średnich przedsiębiorstw ze Śląska do wymagań rynku europejskiego oraz ułatwienie im dostępu do innowacyjnych, ekologicznych technologii produkcji i nowoczesnych metod zarządzania. Celem spółki jest również pobudzenie lokalnej inicjatywy biznesowej i tworzenie nowych miejsc pracy przez zapewnienie przedsiębiorcom korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej.

Odrębną kwestią jest włączenie się EES S.A. w zagadnienia związane z zapewnianiem bezpieczeństwa meteorologicznego w województwie. Mowa tu przede wszystkim o projekcie spółki pn. „Radar dla Śląska”. Zacznijmy od samego urządzenia. Radar to słowo utworzone na początku lat czterdziestych XX wieku z pierwszych liter angielskiego terminu “Radio Detection And Ranging” (wykrywanie oraz wyznaczanie odległości za pomocą fal radiowych, względnie: radiowe wykrywanie i namierzanie).

Do wykrywania obiektów wykorzystuje się zjawisko odbicia fal radiowych (najczęściej w tym celu stosuje się pasmo mikrofal). Radar meteorologiczny zlokalizowany w Goczałkowicach-Zdroju pracuje w paśmie X (9410 MHz). Wykrywa on tzw. hydrometeory (wszelkie cząsteczki wody w stanie ciekłym lub stałym) o średnicach wystarczająco dużych, by spaść na ziemię. W większości przypadków można więc powiedzieć, że obraz radarowy stanowi prezentację stref występowania opadów atmosferycznych. W przeciwieństwie do tzw. detektorów wyładowań atmosferycznych, które tylko odbierają sygnały ze środowiska, radar EES S.A. sam emituje wiązkę fali radiowej, która (w dużym uproszczeniu) odbija się od rzeczonych hydrometeorów. Zasada działania radaru meteorologicznego opiera się na wysyłaniu w ściśle określonym kierunku wąskiego impulsu radiowego, który docierając do hydrometeorów (kropelek wody, kryształków lodu, gradzin), odbija się od nich i wraca jako echo w kierunku radaru. Ilość odbitego sygnału (echa) nazywana jest odbiciowością i stanowi miarę koncentracji oraz średnicy hydrometeorów. Najniższe wartości występują w przypadku opadów mżawki i słabych opadów deszczu; najwyższe zaś w przypadku nawalnych opadów deszczu oraz opadów gradu. Na podstawie pomiaru czasu pomiędzy emisją wiązki a czasem odbioru echa wyznaczana jest odległość badanego obiektu od radaru, a jego dokładną pozycję określa azymut, w jakim była skierowana antena radaru w czasie wysyłania i odbioru impulsu. Wysyłany impuls jest bardzo krótki; przeważającą część pracy radaru stanowi nasłuch ech powracających od obiektów meteorologicznych. Po wysłaniu impulsu i odczekaniu określonego czasu w trybie nasłuchu, antena radaru obraca się o określony kąt w poziomie i czynność wysyłania impulsu i nasłuchu echa się powtarza.

Użytkowany w Goczałkowicach- -Zdroju radar pozwala na ultrakrótkoterminowe prognozowanie zagrożeń, np. burz mogących stanowić niebezpieczeństwo, namierzanych praktycznie w momencie ich tworzenia się. Dzięki temu możliwe jest bardzo precyzyjne określenie ich lokalizacji. Z tych danych korzysta np. GPW S.A. w ramach działań związanych z ochroną przeciwpowodziową.

Oczywiście „Radar dla Śląska” to tylko pojedynczy element w bogatym biznesowym portfolio spółki, która od lat efektywnie współpracuje z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw oraz z jednostkami samorządu terytorialnego, a także realizuje zadania o charakterze badawczo-rozwojowym i popularyzatorskim w zakresie meteorologii i hydrologii (np. seminaria i konferencje dla studentów i młodzieży szkolnej). W ramach upowszechniania nauki EES S.A. uczestniczy m.in. w projekcie „Kranówka na topie”, czyli przedsięwzięciu promującym picie wody z kranu. Niestety, wiele osób nadal uważa, że picie wprost z kranu wiąże się z ryzykiem chorób. A to przestarzały i nieaktualny mit. Wszak zarówno bardzo restrykcyjne przepisy prawa i normy dla wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi, jak i rygorystyczne badania kontrolne prowadzone w laboratoriach wody w GPW S.A. gwarantują, że pospolita kranówka to nie tylko tańsze, ale i całkowicie bezpieczne źródło wody pitnej.

Ekoenergia Silesia S.A. to spółka multidyscyplinarna, stawiająca na ciągły rozwój według najlepszych praktyk biznesowych. Z jednej strony prowadzi działania komplementarne w ramach całej Grupy Kapitałowej GPW S.A., z drugiej – zapewnia pozyskiwanie i rozbudowywanie potencjału innowacji gospodarczych i technologicznych, które mogą być wartościowe nie tylko dla Grupy, ale także dla całego regionu i Polski.

/MP/