EKOLOGIA PROMOWANE

Śląskie walczy ze smogiem

Walka ze smogiem i troska o poprawę jakości powietrza to priorytety dla Zarządu Województwa Śląskiego. Od początku obecnej kadencji samorządu – we współpracy z Komisją Europejską i rządem RP – władze województwa podejmują konkretne działania mające na celu pozyskanie funduszy dla samorządów i mieszkańców na odnawialne źródła energii, ekologiczny transport czy wymianę źródeł ciepła.

Niemalże pół miliarda euro w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 zostało zaprogramowane na szeroki pakiet działań antysmogowych w regionie.

Na dofinansowanie mogły liczyć projekty dotyczące budowy i modernizacji instalacji do produkcji energii. Ponadto, wspierane były działania w zakresie infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane centra przesiadkowe – w tym dworce autobusowe i kolejowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, drogi rowerowe), zakup taboru autobusowego i tramwajowego, wdrażanie inteligentnych systemów transportowych oraz wymiana oświetlenia w gminach na instalacje o wyższej efektywności energetycznej.

W 2020 roku 972 mln zł w ramach RPO WSL, Zarząd Województwa przeznaczył na projekty związane z efektywnością energetyczną, odnawialnymi źródłami energii i gospodarką niskoemisyjną. Przykładem działań antysmogowych jest realizacja programu „Gepard II”, który w praktyce dotyczy wdrażania niskoemisyjnego transportu. Przedsięwzięcie o wartości ponad 138 mln zł jest realizowane przy współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, w ramach RPO WSL 2014-2020.

Szeroki pakiet działań antysmogowych został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:

  • projekty z obszaru efektywności energetycznej, w tym wytwarzanie energii z OZE wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej – 4306 zmodernizowanych kotłów,
  • wymiana oświetlenia w gminach na instalacje o wyższej efektywności – ponad 84 tys. zmodernizowanych punktów oświetleniowych,
  • działania w zakresie infrastruktury transportu zbiorowego, m.in. zintegrowane centra przesiadkowe, w tym dworce autobusowe i kolejowe, parkingi Park&Ride, drogi rowerowe – 130 wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych,
  • zakup taboru kolejowego, autobusowego i tramwajowego, wdrażanie inteligentnych systemów transportowych ITS – 456 jednostek taboru pasażerskiego.

Kolejnym obszarem wsparcia jest modernizacja energetyczna infrastruktury publicznej i mieszkalnej. W wyniku podniesienia alokacji na konkurs możliwe stało się dofinansowanie kolejnych 38 projektów z listy rezerwowej. Zarząd Województwa na ten cel uzyskał dodatkowo 86 mln zł. Łączne wsparcie trafiło na realizację 60 inwestycji na kwotę 173 mln zł. Komisja Europejska zatwierdziła zwiększenie o 164 ml zł puli środków dla projektów dotyczących Odnawialnych Źródeł Energii. Dzięki temu możliwa była realizacja 27 projektów, a nie jak zaprogramowano wcześniej 6.

Warto również wskazać projekty edukacyjno-informacyjne podejmowane na rzecz uświadamiania mieszkańcom szkodliwego wpływu smogu na ich zdrowie, promowania działań prozdrowotnych i proekologicznych, ochrony i poprawy stanu zdrowia mieszkańców regionu:

  • „MOGĘ! Zatrzymać SMOG” – przekazano 2000 oczyszczaczy powietrza do przedszkoli,
  • „InfoSMOG-MED” – w ramach projektu powstała platforma cyfrowa i aplikacja Śląskie SMOGSTOP oraz prowadzona jest kampania „Śląskie. Zmieniamy powietrze na dobre”. Jej celem jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat negatywnego wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie oraz poprawnych zachowań prozdrowotnych i proekologicznych.

W 2020 r. Sejmik Województwa przyjął nowy Program ochrony powietrza dla województwa śląskiego o perspektywie wdrażania do roku 2026, którego celem jest wskazanie działań naprawczych prowadzących do poprawy stanu jakości powietrza, Przejawem całościowego spojrzenia na przyszłość regionu jest przygotowana przez Zarząd Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Województwa „Śląskie 2030”.

W ramach konsultacji Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 Zarząd Województwa stara się o dodatkowe 1,2 mld euro z funduszy UE na walkę z niską emisją.

Źródło: slaskie.pl

Foto: pixabay.com